חיפוש

1. מדיניות הפרטיות

1.1. החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר.
מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה.
מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.
מומלץ לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.
מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ לחזור עליה לעיתים קרובות ולקרוא אותה מדי פעם.

1.2. החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב) (להלן: "מידע אישי" או "פרטים אישיים"),
אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר.
החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור,
השימוש בו ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה העסקית של החברה ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.

1.3. אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל,
עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה ו/או מגלישה באתר כאמור.

1.4. מובהר בזאת, כי לצורך מסירת פרטים אישיים על ידי משתמש אשר טרם מלאו לו 18 שנים, נדרשת הסכמת הורה או ממונה.
לצורך כך משתמשים אשר טרם מלאו להם 18 שנים נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את הממונים עליהם בדבר הוראות ותנאי השימוש,
ולקבל את אישורם למסירת פרטיהם האישיים ו/או לכל פעולה אחרת הנעשית על ידם באתר.

1.5. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון, ועיבוד פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה,
רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור,
יעשה זאת באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לחברה

1.6. לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי,
בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו את פרטיו האישיים של אדם אחר,
(לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה)
מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

2. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

2.1. באתר מוצעים בין היתר, שירותים המחייבים הרשמה.
הלקוח יוכל ליהנות משירותים אלו רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמת הלקוח לכל הנלווה לשירות.
בזמן הרשמתו של הלקוח לשירות יתבקש ליתן פרטים אישיים כדוגמת שמו, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימוש וכו'.

2.2. החברה רשאית לבטל רישום לשירות, או לחסום את הגישה אליו בכל עת ובפרט אם הסיבות הן:

2.2.1. מסירת פרטים שגויים או חלקיים בעת ההרשמה לאתר.

2.2.2. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים.

2.2.3. בעת הפרת תנאי השימוש באתר, ו/או בעת הפרת הסכם השירות, ו/או בעת הפרת כל דין.

2.2.4. ביצוע פעולת מניעה והסתה מרישום משתמשים אחרים לאתר.

2.3. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה (להלן: "המידע") נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו.
מילוי הפרטים מעיד על הסכמת הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את ההזמנה ללקוח.

2.4. על המשתמש לתת פרטים נכונים ומלאים.
פרטים שגויים ימנעו את האפשרות להשתמש בשירות וכן את האפשרות של החברה ליצור עמו קשר בשעת הצורך.
באם מעוניין להמשיך ולהינות מן השירות המוצע, עליו לדאוג ולעדכן את פרטיו בכל שינוי שיחול.

2.5. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש או מותר עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע.
החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות ולחברת ההפצה.

2.6. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI. החברה משתמשת במערכת PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי.
החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשרות דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה,
כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים.
כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומר ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר,
כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

2.7. יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, יתועדו פעולות המשתמש באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשי האתר.

2.8. יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש הלקוח לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו את הלקוח בעת השימוש.
החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

2.9. המידע והפרטים שייאספו לגבי הלקוח במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה.
השימוש באתר על ידי המשתמש ואישורו של המשתמש למדיניות הפרטיות של החברה מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה.
המידע שבמאגר ישמש- בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין- למטרות הפורטות להלן:

2.9.1. כדי לאפשר ללקוח לבצע הזמנות באתר;

2.9.2. כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר;

2.9.3. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר ובציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי;

2.9.4. כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;

2.9.5. כדי לאפשר לחברה ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, סקרים ושאלונים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים אחרים.
מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת.
הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר.

2.9.6. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;

2.9.7. ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך;

2.9.8. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי;

2.9.9. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

2.10. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:

2.10.1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;

2.10.2. אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

2.10.3. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי;
למען הסר ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת, שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד שלישי.

2.10.4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה;

2.10.5. החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה הלקוח באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברת-בת וחברה אחות.

2.11. החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי, וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים,
מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת;

2.12.החברה עושה שימוש בכלים כגון Google Adwords, Remarketing, Analytics ו- PPC לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש של הלקוח.
בין השאר, מקבלת החברה שירותים מחברות Facebook ו- Google לצורך הצגת מודעות של החברה ברשת האינטרנט.
החברה רשאית להשתמש, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כגון Google ו/או Facebook בקבצי "עוגיות" (Cookies)
לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע.
"עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו.
העוגיות מכילות מידע מכוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה.
המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
הלקוח רשאי לבטל את הסכמתו לשימוש של ספקי צד שלישי כגון Google ו- Facebook על ידי ביקור בדף ההצטרפות של יוזמת הפרסום ברשת.

2.13. לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו.
לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלולים לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים.
בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.

2.14. החברה רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר.

2.15. החברה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים.
בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהן בטחון מוחלט.
לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהן.

2.16. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודע סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

2.17. למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות:

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/087_001.htm

2.18. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.

2.19. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

0
סל הקניות
דילוג לתוכן